• attorney-estate.jpg
  • criminal-lawyer.jpg

مهریه

مهریه

مهریه از حقوق مالی زن در عقد ازدواج است که معمولا بصورت عندالمطالبه است. یعنی بعد از وقوع عقد نکاح هرلحظه اراده کند میتواند آنرا مطالبه نماید. حتی بعد از فوت شوهر نیز میتواند از اموال و ماترک او مهریه اش را وصول نماید. مهریه از دیون ممتاز میباشد به این معنا که درصورت مطالبه آن و وجود دیون دیگر برذمه مرد ابتدائا باید مهریه زوجه پرداخت شود و بعد نوبت به سایر بدهی ها میرسد. البته نفقه زوجه هم از دیون ممتاز است.

شما می توانید برای اطلاعات بیشتر همینطور مشاوره با وکیل خوب در کرج و تهران با ما تماس بگیرید و از وکیل خبره و با تجربه ما نیز بهره مند گردید.

وکیل، عقد نکاح، عقد ازدواج، مهریه، نفقه، عندالمطالبه، عندالاستطاعه، وکیل خوب در کرج، وکیل خوب، وکیل خبره در کرج، وکیل خانم در کرج، موسسه حقوقی